People creative dating profiles

She let it slip to me (I'm 28 FWIW) when she had had one too many beers at a party exacting a promise that I wasn't to tell our mother.
Khi những thợ đến nhà sửa chữa hỏi về chị gái của bà, Anita, bà Margaret nói rằng họ ở trên tầng và không được khỏe lắm.